TEKNOPALAs

RFID & IOT

GİZLİLİK POLİTİKASI

   GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ
KURUMSAL
Doküman No SZ.04.09
Yay.Tarihi 09.01.2019
Rev.Tarihi –
Rev.No 00
Sayfa 1 / 4
TARAFLAR
Kurum :TEKNOPALAS YÜKSEK TEKNOLOJİ SİSTEMLERİ A.Ş.
Yetkili: SÜLEYMAN OYLUM
Adres : Merve Mah. Atatürk Cad. No:314 Sancaktepe/İSTANBUL
Tedarikçi / İlgili Firma:
Yetkili personel :
Adres :
İşbu Gizlilik Sözleşmesi (“Sözleşme”), yukarıda bilgileri verilen Kurum ve Tedarikçi/İlgili Firma (“Firma”)
arasında ……/ .…./ ……… tarihinde yürürlüğe girmek kaydıyla akdedilmiştir.
Taraflar aralarında kurmaya niyetlendikleri ve/veya kurulan ticari ilişki ve iş girişimleri kapsamında yer alan maçları doğrultusunda, yazılı ve sözlü olarak bilgi alışverişinde bulunacaklardır.
İşbu Sözleşme, taraflar arasındaki bilgi alışverişi esnasında gizli tutulması gereken bilgileri tanımlamak vebu bilgilerin korunmasına yönelik olarak tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini tesis etmek amacıyla akdedilmektedir.

1. Gizli Bilgi’nin Tanımı:
Sözleşme’ye konu olan ve taraflar arasında tesis edilen gizlilik ilkesi kapsamında; birbirlerinden doğrudan veya dolaylı, yazılı veya sözlü , görsel, manyetik veya herhangi başka bir ortamda bulunan ve Taraflardan birinin kendisi, işçileri, acentaları ya da çalışanlarınca diğer tarafin işçileri, acentaları ya da çalışanlarına açıklanan “Gizli Bilgi” olarak tanımlanacak bilgiler;
1.1. her türlü fikir, buluş, iş, metod,
1.2. patent, know-how, telif hakkı, marka, ticari sır
1.3. yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü yenilik
1.4. tarafların arasındaki kurmaya niyetlendikleri ve/veya kurulan ticari ilişki ve iş girişimleri
kapsamında öğrenecekleri yazılı veya sözlü tüm ticari, mali , teknik bilgiler, hukuki yazılı veya sözlü bilgiler, abonelik ve konuşma bilgileri
1.5. ilerlemeye yönelik sair projeler,
1.6. her bir tarafın gizli bilgi olarak nitelendirdiği yazılı ve sözlü tüm ticari bilgiler,
1.7. kendisinin yazdığı, bulduğu, geliştirdiği, yapmayı veya uygulamaya döktüğü veri tabanı, bilgisayar programları ve bunların dokümanları, şifreleme teknikleri, prosesler, reklam, ambalajlama ve pazarlama planları, ürün planları, teknik planlar, iş stratejileri, stratejik ittifaklar ve ortaklara ilişkin bilgiler, mühendislik verileri, personel bilgileri, ürün tasarımları, şartnameler, teklifler, veriler , grafikler, formüller, süreçler, dizaynlar, planlar, örnekler, raporlar, finansal bilgiler, müşteri bilgileri, satış bilgileri, pazarlama bilgileri, üretim bilgileri, ticari bilgiler, tanımlar, bilgisayar programları, tasarımlar, analizler, şifreler, teknikler, kavramlar, sistemler, deneysel çalışmalar gizli bilgi olarak
kabul edilir .
1.8. Bunlarla sınırlı olmama koşulu ile birbirlerinin müdürleri, personeli, temsilcisi veya mali ve hukuk danışmanı tarafından hazırlanan ve sözkonusu bilgileri içeren, yansıtan veya onlardan sağlanan tüm belgeler ve diğer bilgiler dahildir.
Yukarıda Gizli Bilgi olarak tanımlanan konuların koruma mükellefiyeti ifşa eden tarafın kendisi, işçileri, acentaları ya da çalışanlarınca diğer tarafın işçileri, acentaları ya da çalışanlarına açıklanan bilgileri de kapsar.

2. Gizli Bilgi’nin Korunması
Taraflar karşılıklı olarak işbu Sözleşme çerçevesinde diğer taraftan herhangi bir şekilde temin edecekleri Gizli Bilgi’leri;
2.1. devamlı olarak gizli tutacaklarını, saklayacaklarını, koruyacaklarını,
2.2. doğrudan ya da dolaylı olarak aralarındaki ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmayacaklarını,
2.3. diğer tarafın yazılı rızası olmaksızın üçüncü şahıslara açıklamayacaklarını ve vermeyeceklerini, gayrikabili rücu olarak peşinen beyan ve taahhüt etmektedirler.
Taraflar Gizli Bilgi’yi elektronik ortamda paylaşmama, gerektiğinde gösterme fakat bir kopyasını vermeme hakkına sahiptir.
Taraflar kendi Gizli Bilgi’lerini korumakta gösterdikleri özenin aynısını karşı tarafın Gizli Bilgi’lerini korumakta da göstermeyi kabul ve taahhüt ederler. Taraflar -Kişiye özel olarak verilen gizli bilgiler hariçancak zorunlu hallerde ve işi gereği bu bilgiyi öğrenmesi gereken işçilerine ve alt çalışanlarına bu bilgiyi verebilecekleri gibi, bilginin gizliliği hususunda da işçilerini ve alt çalışanlarını uyarırlar. Taraflar işçilerinin ve alt çalışanlarının işbu Sözleşme yükümlülüklerine aykırı davranmaları halinde doğrudan sorumlu olacaklarını peşinen kabul ve taahhüt ederler.

3. Gizli Bilgi Tanımına Girmeyen Bilgiler
3.1. taraflardan birince gizli tutma yükümlülüğü olmaksızın daha önceden edinilen bilgiler,
3.2. taraflardan birinin kusuru sözkonusu olmaksızın kamuya malolmuş bilgiler,
3.3. Yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir
gereğince açıklanması gereken bilgiler.
Taraflardan her biri Gizli Bilgi’lerinin ve bu bilgilerdeki haklarının kendi mülkiyetinde olduğunu ve bu bilgilerin ifşa edilmesinin ifşa eden tarafa herhangi bir hak vermeyeceğini kabul eder.
Yine her bir taraf, diğerinin Gizli Bilgi’sinin değerli ticari sırları içerdiğini ve karşı tarafa ticari sırlarını vermek gibi bir yükümlülüğü olmadığını kabul eder. Taraflardan hiçbiri Gizli Bilgisi’nin tamlığı, doğruluğu, kesinliği hakkında bir garanti veremez.

4. Önlemler
Eğer taraflardan biri diğerinin Gizli Bilgi’si hakkında yetkisiz bir ifşanın varlığına yol açtığından haberdar olursa karşı tarafı derhal ve yazılı olarak bu yetkisiz ifşa hakkında bilgilendirir ve karşı tarafın bu sebeple maruz kalacağı zararları azaltmak için elinden gelen tüm gayreti gösterir. Mağdur olan taraf gerek kendiliğinden, gerekse karşı tarafın bildirimi üzerine bu ifşanın varlığını öğrenmesinden itibaren ve masrafları ifşa edene ait olmak kaydıyla kanunlarda belirtilen tüm yollara başvurabileceği gibi, maruz kaldığı her türlü zarar ve ziyanın tazminini de talep edebilir. İfşa eden taraf karşı tarafın bu sebeple maruz kaldığı tüm zarar ve ziyanı karşılamayı peşinen kabul ve taahhüt eder.
Firma her durumda bu sözleşmeye aykırı davranışlar için en az 30.000 (otuz bin) USD para cezası ödemeyi ve şirket tarafından hesaplanacak olan diğer zararın tazminini de ayrıca ödemeyi taahhüt eder.

5. Gizli Bilgi’nin İadesi
Tüm Gizli Bilgiler taraflar arasındaki ticari ilişkinin ya da Sözleşme’nin sona ermesi halinde ve karşı tarafın yazılı ihtarı üzerine derhal bu bilgilerin ait olduğu tarafa iade edilir. Taraflar arasında bu hususta ileride doğacak iş ilişkileri müzakere edilip uygulanacak ayrı bir sözleşmenin konusunu oluşturur.
İade edilen her türlü bilginin, kopyalandığı, çoğaltıldığının tespiti durumunda 4. Maddede belirtilen cezai müeyyide uygulanır.

6. İfşaya İzin Verilmesi
Taraflardan hiçbiri, kanunda açıkça belirtilen haller dışında Gizli Bilgi’yi herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla dağıtamaz, basın yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla açıklayamaz, reklam amacıyla kullanamaz ve ifşa edemez. Ayrıca görsel ya da yazılı medya aracılığıyla referans olarak gösteremez ya da reklam aracı olarak kullanamaz.
Yukarıda ifade edilen sır saklama yükümlülüklerinin tek istisnası 3. madde ile tespit edilen haller ile karşı tarafın yazılı izni ile sözkonusu bilgilerin açıklanmasıdır.

7. Devir ve Süre
Tarafların gizlilik yükümlülükleri, aralarındaki iş ilişkisinin devamı müddetince ve bu ilişkinin herhangi bir nedenle sona ermesini takiben 10 (on) yıl süre ile yürürlükte kalmaya devam edecektir. Bu Sözleşme ya da buradaki herhangi bir hak tamamen ya da kısmen devir konusu olamaz.

8. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme
Bu Sözleşme’nin yorumunda ve işbu Sözleşme sebebiyle ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olup, Türk hukuku uygulanır. Davalarda, Şirket defter ve kayıtlarının yegane delil teşkil edeceği, muhatabın Şirket aleyhine yemin teklif edemeyeceği esası geçerlidir.

9. Kopyalar
İşbu Sözleşme iki orijinal kopya olarak tanzim edilmiştir. Taraflar kendi nüshalarına ilişkin damga vergisinden mesuldürler.

10. Geçerlilik
İşbu Sözleşme maddelerinden herhangi biri geçersiz sayılır ya da iptal edilir veya uygulanmazsa, bu hal Sözleşme’nin diğer maddelerinin geçerliğine etki etmez.

11. Sözleşme Değişikliği
Bu Sözleşme tarafların gerçek niyetlerini yansıtıp, daha önce bu hususta yapılmış olan yazılı ve sözlü tüm anlaşmaların yerine geçer. Taraflarca yazılı olarak yapılmayan ve her iki tarafça da imzalanmayan hiçbir değişiklik hüküm ifade etmez.

12. İhtarlar
Taraflar, aralarında Sözleşme gereğince yapılacak olan tüm bildirimlerin yazılı olması gerektiğini, ayrıca, aksi yazılı olarak bildirilmedikçe yukarıda yazılı adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu beyan ile bu adreslere yapılacak yazılı bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul etmişlerdir.

13. İşbu Gizlilik Sözleşmesi’nin akdedilmiş olması, Tarafları, yapılması düşünülen İş dahil herhangi bir sözleşmenin akdedilmesi için kabul ve taahhüt altına sokmaz.
İşbu Sözleşme […../…../ ……..] tarihinde, iki orijinal nüsha halinde hazırlanmış olup, taraflar ve halefleri için bağlayıcıdır.
……………………….. FİRMA